ÏÝÇÚ ÇÒ Âá æ ÇÕÍÇÈ íÇãÈÑ

: ÅÈÑÇåíã Èä ÚÇãÑ ÇáÑÍíáí
ßÊÇÈí ßå ÏÑ ÏÓÊÇä ÔãÇÓÊ ÑÏí ÈÑ ßÊÇÈ Çæá ÊíÌÇäí ßÓí ßå ÇÏÚÇ ãí ßäÏ Óäí ÈæÏå æ ÓÓ ÔíÚå ÔÏå¡ Èå äÇã ÂäÇå åÏÇíÊ ÔÏã ÇÓÊ ßå ãÑÇå ßääÏåÊÑíä¡ æ íÇæ坐æÊÑíä æ ÝÑíÈäÏåÊÑíä ßÊÇÈ ÇæÓÊ. Èå ØæÑí ßå åÑ ãÓÃáåÇí ÇÒ Âä ÑÇ ííÑí ßÑÏå æ ÓÓ ÈÇ Ïáíá ÏÑÓÊ æ ÎÈÑ ãæËÞ æ ÍÌÊ ÞÇäڝßääÏå ÔÈåÇÊ ãØÑÍ ÔÏå ÑÇ ÑÏ ßÑÏ坝Çíã ÊÇ ÍÞ ÙÇåÑ æ ÈÇØá äÇÈæÏ ÔæÏ. ÒíÑÇ ÈÇØá äÇÈæÏ ÔÏäí ÇÓÊ
ÇáÏíä ÇáÅÓáÇãí -> ßÊÈ ÅÓáÇãíÉ ãÊäæÚÉ

 ÇÓáÇã ãÇ : ÓíÏ ÓÇÈÞ

ÇÓáÇã ãÇ

(0)

: ÓíÏ ÓÇÈÞ
ÇËÑ ÌÇãÚ æ ãÈÓæØí ÇÓÊ ÏÑ ÈíÇä ÇÚÊÞÇÏÇÊ ÇÓáÇã

 ÑæÒ ÔãÇÑ ÊãÑíä æ ÍÝÙ ÞÑÂä : íÍíì ÇáÛæËÇäí

ÑæÒ ÔãÇÑ ÊãÑíä æ ÍÝÙ ÞÑÂä

(0)

: íÍíì ÇáÛæËÇäí
ÏÝÊÑí ˜å ÏÑ ÏÓÊ ÏÇÑíÏ¡ í˜ ÑæÒÔãÇÑ ÇÓÊ ˜å ãí

 ÇÒÏæÇÌ ãæÞÊ ÇÒ ÏíϐÇå ÑæÇíÊ : íæÓÝ ãÍãÏí

ÇÒÏæÇÌ ãæÞÊ ÇÒ ÏíϐÇå ÑæÇíÊ

(0)

: íæÓÝ ãÍãÏí
ŽæåÔí ÌÇãÚ æ ÓÊÑÏå ÇÓÊ ÏÑ ÈÇÈ ÇÒÏæÇÌ ãæÞÊ

 ÓíÑí ÏÑ ˜ÊÇÈ Çá˜ÇÝí : ÚËãÇä Èä ãÍãÏ ÇáÎãíÓ

ÓíÑí ÏÑ ˜ÊÇÈ Çá˜ÇÝí

(0)

: ÚËãÇä Èä ãÍãÏ ÇáÎãíÓ
Èå ÈÑÑÓí ãåãÊÑíä ˜ÊÇÈ ÔíÚíÇä Èå äÇã Çá˜ÇÝí ã

 æäå åÏÇíÊ íÇÝÊã¿ : ãÑÊÖí ÑÇÏãåÑ

æäå åÏÇíÊ íÇÝÊã¿

(1)

: ãÑÊÖí ÑÇÏãåÑ
ÒäϐíäÇãå ÎæÏ äæÔÊ ãÑÊÖí ÑÇÏãåÑ – ÇÒ ÑæÍÇäí

 æäå ÞÑÂä ÑÇ ÊÝÓíÑ ˜äíã Èå åãÑÇå ÊÝÓíÑ ÓæÑ? ÝÇÊÍå : ãÍãÏ Ìãíá Òíäæ

æäå ÞÑÂä ÑÇ ÊÝÓíÑ ˜äíã Èå åãÑÇå ÊÝÓíÑ ÓæÑ? ÝÇÊÍå

(0)

: ãÍãÏ Ìãíá Òíäæ
ÎÏÇæäÏ Ìá ÌáÇáå ÂÎÑíä ˜ÊÇÈÔ ÑÇ ÈÇ ÈÒѐÊÑíä Ó

 æäå ÝÑÒäÏÇä ÎæÏ ÑÇ ÊÑÈíÊ ßäíã : ÚÈÏ Çááå äÇÕÍ ÚáæÇä

æäå ÝÑÒäÏÇä ÎæÏ ÑÇ ÊÑÈíÊ ßäíã

(0)

: ÚÈÏ Çááå äÇÕÍ ÚáæÇä
ãÄáÝ ãÍÊÑã ÏÑ Çíä ßÊÇÈ¡ ÊáÇÔ ßÑÏå ÇÓÊ ßå ÊÕæ

 åÇÑ ÕÏ 400 äÕíÍÊ ÇÓáÇãí : ÇÍãÏ ÚÒÇáÏíä ÈíÇäæäí

åÇÑ ÕÏ 400 äÕíÍÊ ÇÓáÇãí

(0)

: ÇÍãÏ ÚÒÇáÏíä ÈíÇäæäí
äÕíÍÊ íÚäí ÇÎáÇÕ¡ æ ÇÒ ÂäÌÇÆí˜å Ïíä ãÇ Ïíä ä

 æäå ÚãÑ ÑÇ ØæáÇäí ˜äíã¿ : ãÍãÏ Èä ÅÈÑÇåíã ÇáäÚíã

æäå ÚãÑ ÑÇ ØæáÇäí ˜äíã¿

(0)

: ãÍãÏ Èä ÅÈÑÇåíã ÇáäÚíã
˜ÊÇȍå ÍÇÖÑ¡ ÍÇæí ÈÑÎí ÇÒ ÇÚãÇá äí˜ ÇÓÊ ˜å Ï

 ÏíϐÇå ãäÕÝÇä ÏÑÈÇÑå ãÚÇæíå Èä ÇÈí ÓÝíÇä : ÚÈÏ ÇáãÍÓä Èä ÍãÏ ÇáÚÈÇÏ ÇáÈÏÑ

ÏíϐÇå ãäÕÝÇä ÏÑÈÇÑå ãÚÇæíå Èä ÇÈí ÓÝíÇä

(0)

: ÚÈÏ ÇáãÍÓä Èä ÍãÏ ÇáÚÈÇÏ ÇáÈÏÑ
ÈÑÇÏÑÇä æ ÎæÇåÑÇä ÑÇãí: Çíä ˜ÊÇÈ ÓÎä ÇÒ ãÚÇ

 åá ÍÏíË ÏÑ Ç͘Çã ÈÇäæÇä : ãÍãÏ Èä ÔÇßÑ ÇáÔÑíÝ

åá ÍÏíË ÏÑ Ç͘Çã ÈÇäæÇä

(0)

: ãÍãÏ Èä ÔÇßÑ ÇáÔÑíÝ
ÒíÏåÇí ÇÒ ÇÍÇÏíË äÈæí ÇÓÊ ˜å ÏÑÈÇÑå ÒäÇä æ

 ÔãÔíÑ ÈÑÇä ÈÑ ÑÏä ÓÇÍÑÇä ÇÔÑÇÑ : æÍíÏ Èä ÚÈÏÇáÓáÇã ÈÇáì

ÔãÔíÑ ÈÑÇä ÈÑ ÑÏä ÓÇÍÑÇä ÇÔÑÇÑ

(0)

: æÍíÏ Èä ÚÈÏÇáÓáÇã ÈÇáì
Çíä ˜ÊÇÈ ÏÑ ãæÑÏ Ç͘Çã ÓÍÑ æÓÇÍÑÇä æ ØÑíÞå È

:


Shabab SY
...


[email protected]
| | | DMCA